Croeso |i’r | Castell-nedd Port Talbot a Garem | Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot

Lawrlwythwch ein Cynllun Lles Adroddiad Blynyddol

Beth yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot yn dod ag arweinwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ynghyd o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus a'r sectorau gwirfoddol a chymunedol. Diben y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r bwrdd yn cynnwys aelodau statudol. Dyma gyfranogwyr statudol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg; Cyfoeth Naturiol Cymru a Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dyma gyfranogwyr gwadd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot: 

Ein gweledigaeth ar gyfer Castell-nedd Port Talbot

Rydym am i Gastell-nedd Port Talbot fod yn lle bywiog ac iach lle mae gan bobl gyfle cyfartal i ddatblygu yn eu bywydau - rhywle y mae pobl am fyw, dysgu a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef am genedlaethau i ddod.

Rydym am i wasanaethau cyhoeddus lleol, sy'n cynnwys y Trydydd Sector, fod yn effeithiol ac yn werth da am arian, yn hawdd i bobl eu defnyddio a chynnig cyflogaeth o safon lle caiff pobl eu gwerthfawrogi am y gwaith maent yn ei wneud. Gyda dinasyddion, byddwn yn adeiladu ar ein cymunedau cryf a chydlynol lle caiff hawliau pawb eu parchu a'u diogelu.

Rydym am i'n gwasanaethau cyhoeddus ganolbwyntio ar alluogi pobl a chymunedau i fod yn wydn a bydd yn arferol i ddinasyddion brofi gwasanaethau llyfn, wedi'u personoli ac o safon. Bydd cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yn creu'r amodau cywir ar gyfer buddsoddi a fydd yn galluogi i'r fwrdeistref sirol ddenu a chynnal cyflogaeth gynaliadwy o safon i bobl leol.

Bydd ein cymunedau wedi'u cysylltu'n dda trwy isadeiledd digidol a chludiant o'r radd flaenaf a chaiff ein hamgylchedd naturiol ei warchod a hefyd ei ddatblygu i gefnogi byw iach a buddsoddi.

Byddwn wedi cyflawni ein gweledigaeth os bydd pob plentyn a pherson ifanc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd; os bydd gan yr holl bobl ifanc ac oedolion y sgiliau a'r gwydnwch i fod yn iach ac yn ffyniannus; os bydd pobl yn ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel; os bydd ein holl gymunedau'n ffynnu ac yn cefnogi'r bobl sy'n byw ynddynt ac yn fannau lle gall pobl dderbyn cymorth gan gymdogion neu rwydweithiau cymdeithasol sydd wedi'u datblygu'n dda.

 

Beth yw Cynllun Lles a pam mae angen Cynllun Lles?

Mae'r Cynllun Lles yn nodi gweledigaeth tymor hir y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer yr ardal ynghyd â blaenoriaethau gweithredu dros y 5 mlynedd nesaf. Caiff y cynllun ei lunio'n seiliedig ar set eang o ddata a thystiolaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn yr Asesiad Lles ym mis Mai 2017. Mae'n ystyried yr hyn sy'n dda am Gastell-nedd Port Talbot; yr heriau sy'n wynebu'r ardal yn awr ac yn y tymor hir; a ble, thrwy gydweithio (ond mewn ffordd wahanol) mae cyfle arwyddocaol i gyflwyno gwelliannau i les pobl leol.Nododd yr Asesiad Lles 75 mater i'r Bwrdd eu hystyried wrth ddatblygu ei amcanion lles i'w cynnwys yn y cynllun hwn. Mewn gweithdy ym mis Mehefin 2017, cynhaliwyd cyfres o ymarferion blaenoriaethu a nodwyd y themâu allweddol:

 • Iechyd corfforol - gweithgarwch corfforol, disgwyliad oes a chyflyrau iechyd cronig;
 • Troseddau a diogelwch cymunedol - troseddau a gofnodwyd, seibr-droseddau a throseddau cyffuriau;
 • Iechyd meddwl ac emosiynol - afiechyd meddwl, profedigaeth a hunanladdiad;
 • Gwasanaethau a chyfleusterau - diffyg gwasanaethau camddefnyddio sylweddau sefydlog mewn cymunedau gwledig;
 • Tlodi - diwygio lles, aelwydydd â phlant dibynnol heb oedolion mewn cyflogaeth;

Ar ôl datblygu'r themâu hyn, cyflwynwyd cyfres o brofion gan y Bwrdd i nodi materion a fyddai'n elwa o weithredu ar y cyd. Nododd yr ymarfer chwe chyfle gwahanol i aelodau'r Bwrdd gydweithio, lle ystyriwyd bod cyfle i gael effaith gadarnhaol ar gyflwr lles yng Nghastell-nedd Port Talbot:

 • Cefnogi plant yn eu blynyddoedd cynnar, yn enwedig plant mewn perygl o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod;
 • Creu cymunedau diogel, hyderus a chadarn, gan ganolbwyntio ar bobl ddiamddiffyn;
 • Annog heneiddio'n dda;
 • Hyrwyddo lles drwy waith ac yn y gweithle;
 • Gwerthfawrogi ein hisadeiledd gwyrdd a'i gyfraniad i'n lles; a
 • Mynd i'r afael ag eithrio digidol.
 

Ein Hamcanion

Ym mhob un o'r chwe blychau isod rydym wedi nodi pam rydym ni'n meddwl bod pob amcan yn bwysig a'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am bob amcan yn ein Cynllun Lles.

Amddiffyn plantn

Tackling digital exclusion

Creu cymunedau diogel, hyderus a chadarn

Tackling digital exclusion

Rhoi mwy o fywyd yn ein blynyddoedd hŷn

Tackling digital exclusion

Lles yn y Gweithle

Tackling digital exclusion

Creu Isadeiledd Gwyrdd

Tackling digital exclusion

Mynd i'r afael ag eithrio digidol

Tackling digital exclusion

Cyhoeddiadau a Dogfennau

Adroddiad Blynyddol (2018-2019) (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cynllun Lles 2018 – 2023 (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Ymgynghoriad ar y Cynllun Lles Drafft (Adroddiad Cryno) PDF

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Yr Hanfodion (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Nodiadau ar gyfer pobl ifanc Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Ymgynghoriad

Cytunodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i fabwysiadu ymagwedd ddwy haen at yr ymgynghoriad:

Haen 1: drwy ddefnyddio'r Cynllun Cynnwys Dinasyddion, byddwn yn dylunio ymgynghoriad cyhoeddus cyffredinol i roi cyfle i amrywiaeth eang o'r cyhoedd a chyrff â diddordeb gyflwyno sylwadau ar y weledigaeth ddrafft a'r blaenoriaethau drafft a nodwyd gan y BGC. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 9 Tachwedd 2017 ac 1 Chwefror 2018.

Haen 2: gan ddefnyddio'r Cynllun Cynnwys Dinasyddion, cynhaliwyd gweithgareddau ymgynghori/cynnwys gan y swyddogion arweiniol ar eu gweithgareddau gwaith penodol.

Post ac E-bost

Anfonwch eich sylwadau i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ neu e-bostiwch psb@npt.gov.uk