Croeso |i’r | Castell-nedd Port Talbot a Garem | Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot

Dweud eich dweud am ein Cynllun Llesiant

Beth yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot yn dod ag arweinwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ynghyd o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus a'r sectorau gwirfoddol a chymunedol. Diben y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r bwrdd yn cynnwys aelodau statudol. Dyma gyfranogwyr statudol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe; Cyfoeth Naturiol Cymru a Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dyma gyfranogwyr gwadd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot:Ein gweledigaeth ar gyfer Castell-nedd Port Talbot

Rydym am i Gastell-nedd Port Talbot fod yn lle bywiog ac iach lle mae gan bobl gyfle cyfartal i ddatblygu yn eu bywydau - rhywle y mae pobl am fyw, dysgu a buddsoddi ynddo ac ymweld ag ef am genedlaethau i ddod.

Rydym am i wasanaethau cyhoeddus lleol, sy'n cynnwys y Trydydd Sector, fod yn effeithiol ac yn werth da am arian, yn hawdd i bobl eu defnyddio a chynnig cyflogaeth o safon lle caiff pobl eu gwerthfawrogi am y gwaith maent yn ei wneud. Gyda dinasyddion, byddwn yn adeiladu ar ein cymunedau cryf a chydlynol lle caiff hawliau pawb eu parchu a'u diogelu.

Rydym am i'n gwasanaethau cyhoeddus ganolbwyntio ar alluogi pobl a chymunedau i fod yn wydn a bydd yn arferol i ddinasyddion brofi gwasanaethau llyfn, wedi'u personoli ac o safon. Bydd cyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yn creu'r amodau cywir ar gyfer buddsoddi a fydd yn galluogi i'r fwrdeistref sirol ddenu a chynnal cyflogaeth gynaliadwy o safon i bobl leol.

Bydd ein cymunedau wedi'u cysylltu'n dda trwy isadeiledd digidol a chludiant o'r radd flaenaf a chaiff ein hamgylchedd naturiol ei warchod a hefyd ei ddatblygu i gefnogi byw iach a buddsoddi.

Byddwn wedi cyflawni ein gweledigaeth os bydd pob plentyn a pherson ifanc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd; os bydd gan yr holl bobl ifanc ac oedolion y sgiliau a'r gwydnwch i fod yn iach ac yn ffyniannus; os bydd pobl yn ddiogel ac yn teimlo'n ddiogel; os bydd ein holl gymunedau'n ffynnu ac yn cefnogi'r bobl sy'n byw ynddynt ac yn fannau lle gall pobl dderbyn cymorth gan gymdogion neu rwydweithiau cymdeithasol sydd wedi'u datblygu'n dda.

 

Beth yw Cynllun Lles a pam mae angen Cynllun Lles?

Mae'r Cynllun Llesiant yn cyflwyno gweledigaeth hirdymor y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer yr ardal, yn ogystal â blaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Mae'n ystyried beth sy'n dda am Gastell-nedd Port Talbot; yr heriau mae'r ardal yn eu hwynebu yn awr ac i'r dyfodol; a ble mae cyfle, trwy gydweithio mewn ffordd wahanol, i helpu i wella llesiant pobl leol.

Cyhoeddodd y Bwrdd eu Cynllun Lles lleol cyntaf yn 2018

Mae Cynllun 2023-2028 wedi cael ei ddrafftio o amgylch set helaeth o ddata a thystiolaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn Asesiad Llesiant 2022.

Rydym ni’n awyddus iawn i glywed eich barn ar ein cynlluniau cyfredol, i’n helpu i wella’r rhain ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cynnal Asesiad Llesiant yn adolygu tirlun cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol CNPT, ac ar sail hynny rydym wedi cytuno ar bedwar amcan llesiant i flaenoriaethu ein gwaith yn ystod y pum mlynedd nesaf, sef:

  • Sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd
  • Sicrhau bod ein holl gymunedau yn llewyrchus ac yn gynaliadwy
  • Sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu mwynhau ein hamgylchedd lleol, ein diwylliant a’n treftadaeth
  • Sicrhau bod mwy o swyddi gwyrdd, diogel, am gyflog da, a bod sgiliau’n cael eu gwella ar draws yr ardal
 

Ein Hamcanion

Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion am bob amcan yn ein Cynllun Lles draft

Dechrau gorau

Tackling digital exclusion

Creu Cymunedau Ffyniannus a Chynaliadwy

Tackling digital exclusion

Gellir mwynhau ein hamgylchedd, diwylliant a'n treftadaeth leol gan genedlaethau'r dyfodol

Tackling digital exclusion

Swyddi a sgiliau

Tackling digital exclusion

Cyhoeddiadau a Dogfennau

Adroddiad Blynyddol (2022) (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Adroddiad Blynyddol (2021) (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Adroddiad Blynyddol (2020) (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn


Adroddiad Blynyddol (2020) (SWAY)

Cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol (2018-2019) (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cynllun Lles (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cynllun Lles - Diagram (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cynllun Lles 2018 – 2023 (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Ymgynghoriad ar y Cynllun Lles Drafft (Adroddiad Cryno) PDF

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Yr Hanfodion (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Nodiadau ar gyfer pobl ifanc Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (PDF)

Cliciwch yma i lawrlwytho'r adroddiad llawn

Cymryd rhan

Llenwch ein harolwg

Rydyn ni’n awyddus i glywed eich awgrymiadau yn barhaus ynghylch sut i wella llesiant pobl Castell-nedd Port Talbot. Os hoffech chi ymwneud â datblygiad y cynllun hwn yn y dyfodol, rhowch eich enw a’ch manylion cyswllt i ni

Haen 2: gan ddefnyddio'r Cynllun Cynnwys Dinasyddion, cynhaliwyd gweithgareddau ymgynghori/cynnwys gan y swyddogion arweiniol ar eu gweithgareddau gwaith penodol.

Post ac E-bost

Cysylltwch â ni drwy'r post: Cydlynydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ neu e-bostiwch psb@npt.gov.uk